Seher Vakti C4 B0brahim Tatl C4 B1ses Ne C5 9fet Erta C5 9f Song C3 Bcl Karl C4 B1 D C3 Bcet Canl C4 B1 Performans 1998